جلسه اول کلاس انگلیسی

 

 

الف- به جمع تبدیل کنید:

پاسخ ها در مقابل هر جمله آورده شده اما سعی نمایید بدون نگاه به آن ها تمرین را انجام دهید


آن یک قلم است
آنها قلم هستند.

 

A-change into plural:

Example:
It is a pen.
They are pens.

1- It is a book.   1- They are books.
2- It is a pencil.   2- They are pencils.
3- It is a door.   3- They are doors.
4- She is a teacher.   4- They are teachers.
5- It is a pen.    5- They are pens.
6- It is a wall.    6- They are walls.
7- She is a student.   7- They are students.
8- He is a student.   8- They are students.
9- It is a blackboard.  9- They are blackboards.
10- It is a window.   10- They are windows.
11- It is a bench.   11- They are benches.
12- He is a teacher.   12- They are teachers.
13- She is a girl.   13- They are girls.

 


ب: با کلمه What سئوالی کنید:


A-ask questions with "what":

Example:

It is a wall.
What is it?

She is a girl.
What is she?

 

آن یک دیوار است.
آن چیست؟

او یک دختر است.
او چه کاره است؟

 

نکته گرامری: برای اینکه جمله ای را با کلمه سئوالی مانند What سئوالی کنیم بایستی اولاً آنرا در ابتدای جمله بکار برده ثانیاً جمله به شکل سئوالی بعد از آن نوشته شود مثل جملات فوق

 

1- It is a pencil.   1- What is it?
2- It is a desk.   2- What is it?
3- It is a window.   3- What is it?
4- She is a teacher.   4- What is she?
5- He is a student.   5- What is he?

/ 0 نظر / 12 بازدید